Regulamin

Regulamin Programu Giżycka Karta Senior 60 plus – „KARTULA”

§1

Program Giżycka Karta Senior 60 plus – „KARTULA” jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu giżyckiego. Dzięki jej posiadaniu będą oni mogli korzystać z promocji i ulg przygotowanych przez organizacje, instytucje i przedsiębiorców z naszego rejonu, którzy zgłosili swój akces do udziału w tym programie.

§2

Definicje:

 1. organizator Programu Giżycka Karta Senior 60 plus – „KARTULA” – Komitet Społeczny utworzony przez radnych powiatu giżyckiego: Ewa Ostrowska, Lidia Ina Należyty, Mariusz Bronk, Mateusz Sieroński – zwani dalej organizatorem;
 2. program – opisany poniżej Program Giżyckiej Karty Seniora 60 plus – „KARTULA” – zwany dalej programem;
 3. partner programu – podmiot (organizacja, przedsiębiorca, instytucja) współpracujący z organizatorem, zgłaszający zaproponowane przez siebie promocje i ulgi dla uczestników Programu – zwany dalej partnerem;
 4. uczestnik programu – osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) ukończyła 60 rok życia,
  b) zamieszkuje na terenie powiatu giżyckiego w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego,
  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) dobrowolnie zaakceptowała regulamin programu;
 5. siedziba organizatora –Giżycko;
 6. „KARTULA” – karta wydawana uczestnikowi, potwierdzająca jego tożsamość oraz fakt zamieszkania na terenie powiatu giżyckiego.

PARTNER PROGRAMU

§3

Partnerem Programu Giżycka Karta Senior 60 plus – „KARTULA” może zostać każdy podmiot (organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo), które przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów.

§4

Oferta o której mowa w § 3 może dotyczyć:
a) zniżek na usługi / produkty,
b) bezpłatnych wejść / usług na wybrane imprezy / produkty,
c) innych promocji.

§ 5

Udział partnerów programie jest całkowicie dobrowolny.

§ 6

Warunkiem udziału partnera w programie jest wypełnienie zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu oraz ustalenie udzielanych przez siebie ulg i promocji.

§ 7

Udział w programie jest bezpłatny i nieograniczony czasowo.

§ 8

Informacje o partnerach uczestniczących w programie są udostępniane w internecie, na stronie www.kartula.pl oraz w tygodniku Gazeta Giżycka.

§ 9

Uczestnictwo partnera w programie wygasa w przypadku rezygnacji partnera lub jego likwidacji.

§ 10

 1. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym momencie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
 2. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie partnera w programie zostaną usunięte.
 3. Partner programu po zakończeniu umowy nie może posługiwać się żadnymi materiałami związanymi z programem.
 4. Partner jest zobowiązany po zakończeniu umowy do usunięcia wszelkich oznaczeń i marek organizatora. Na życzenie organizatora powinien wskazać miejsca gdzie były naklejone materiały.

UCZESTNIK PROGRAMU

§ 11

 1. Uczestnikiem programu Giżycka Karta Seniora 60 plus – „KARTULA” może zostać każdy mieszkaniec powiatu giżyckiego, który spełnia warunki określone w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu oraz pisemnie zadeklaruje chęć uczestnictwa w programie.
 2. Uczestnik programu „KARTULA” uczestniczy w nim osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 3. Prawo do korzystania z systemu ofert, ulg i zniżek oferowanych przez partnerów programu przysługuje wyłącznie posiadaczowi „KARTULI” w ramach programu Giżycka Karta Seniora 60 plus.

§ 12

 1. W celu potwierdzenia uczestnictwa w programie Giżycka Karta Seniora 60 plus jest wydawana karta „KARTULA”, która uprawnia do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla osób będących uczestnikami programu.
 2. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę „KARTULA”.
 3. „KARTULA” jest kartą imienną z indywidualnym numerem.
 4. Wzór „KARTULI” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 13

 1. W celu otrzymania „KARTULI” osoba, która spełnia warunki o których mowa w § 2 pkt 4 składa u organizatora wypełniony i podpisany wniosek stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Wraz ze złożeniem wniosku wnioskodawca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wiek (dowód osobisty, paszport, inny dokument potwierdzający tożsamość).
 3. Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie Giżyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. 1-go Maja 14 , w Klubu Seniora przy ul. Królowej Jadwigi 9b w Giżycku oraz na stronie kartula.pl .
 4. Karty „KARTULA” wydawane są codziennie w godzinach pracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. 1-go Maja 14 w Giżycku.

§ 14

 1. „KARTULA” wydawana jest bezterminowo.
 2. Ważność „KARTULI” wygasa w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, rezygnacji z udziału w programie lub z chwilą śmierci posiadacza.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie Giżycka Karta Seniora 60 plus, w każdym momencie, poprzez złożenie organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis uczestnika.

§ 15

„KARTULA” nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.

§ 16

„KARTULA” ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, inny dokument potwierdzający tożsamość uczestnika).

§ 17

W przypadku utraty lub uszkodzenia „KARTULI” osoba, która ją posiadała może wystąpić z wnioskiem o wydanie jej duplikatu.

ORGANIZATOR PROGRAMU

§ 18

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się partnera z oferowanych ulg, promocji i ofert oraz za jakość wykonania usług oferowanych przez partnera.
 2. Organizator zastrzega do wyłącznej kompetencji partnera określenie ilości towarów i usług, które jednorazowo może nabyć uczestnik w ramach oferowanych przez partnera promocji, ulg i zniżek.

§ 19

Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Giżycka Karta Senior 60 plus w każdym momencie.

§ 20

W przypadku zawieszenia lub zakończenia działania związanego z programem Giżycka Karta Senior 60 plus, organizator zobowiązuje się do zamieszczenia stosownej informacji w lokalnej prasie oraz internecie.

§ 21

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym momencie.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu w wersji elektronicznej w internecie oraz w wersji papierowej do wglądu w siedzibie organizatora.

§ 22

Nazwa Programu, znaki graficzne i logotypy programu stanowią wyłączną własność organizatora, a ich używanie jest możliwe za wyłączną zgodą organizatora.

§ 23

Przystąpienie do programu oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

Załącznik 1 – wzór karty

Załącznik 2 – wniosek uczestnika

Załącznik 4 – zgłoszenie partnera